Volg mij  twitter-16x16  linkedin-16x16  facebook-16x16

Wijziging Wet Basisregistratie Personen

Per 6-1-2014: Wet Basisregistratie personen (Wet BRP)

Op 6 januari 2014 treedt de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) in werking. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Welke veranderingen staan ons te wachten? En wat betekent dit in geval van echtscheiding?

Vier vernieuwingen

Met de Wet BRP worden vier vernieuwingen van de basisregistratie personen beoogd:

* technische modernisering van de basisregistratie;

* uitbreiding van de basisregistratie met gegevens van niet-ingezetenen;

* verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de dienstverlening;

* vermindering van de administratieve lasten.

1. De ict wordt vernieuwd en er wordt een samenhangend stelsel van centrale en gemeentelijke administratie ingevoerd. Overheidsorganen en andere gebruikers van de basisregistratie hebben online toegang tot de centraal opgeslagen gegevens van alle ingeschreven personen.

2. Uitbreiding huidige GBA met niet-ingezetenen

De Wet BRP maakt het mogelijk om in de basisregistratie ook personen te registreren die voor een korte tijd in Nederland verblijven en voormalige ingezetenen. Dat kan bij 18 aangewezen Nederlandse gemeenten. De inschrijver ontvangt dan een BSN: het persoonsnummer voor de gehele publieke sector. Het sofinummer, dat nog beperkt en alleen op sociaal/fiscaal gebied werd gebruikt, wordt definitief afgeschaft.

Voor de bijhouding van gegevens over niet-ingezetenen is niet de gemeente, maar de minister verantwoordelijk. In het wetsvoorstel wordt daarom de term gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vervangen door de nieuwe term basisregistratie personen.

3. Verbetering kwaliteit basisregistratie en dienstverlening

Door de centrale opslag van de persoonsgegevens en het centrale systeem van terugmelding kan beter inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de opgeslagen gegevens. Tevens ontstaan daardoor meer mogelijkheden om inconsistenties te voorkomen.

Voorts bevat de wet een aantal maatregelen die tot doel hebben de kwaliteit van de geregistreerde gegevens te verbeteren. Gemeenten worden verplicht zelfevaluaties uit te voeren naar de inrichting van de gemeentelijke voorziening, alsmede naar de juistheid van de gegevensverwerkingen in de basisregistratie. Daarnaast wordt ingezet op handhaving van de wettelijke verplichtingen die aan burgers zijn opgelegd. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen.

4. Vermindering administratieve lasten

Gemeenten kunnen onder de nieuwe wet ook gegevens verstrekken over ingezetenen van een andere gemeente en over de niet-ingezetenen die in de basisregistratie personen zijn opgenomen. Dit maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk voor overheidsorganen en andere gebruikers van de BRP, waardoor een vermindering van administratieve lasten optreedt. Ook de burger zelf die wil weten aan wie in de afgelopen tijd gegevens over hem zijn verstrekt (wordt mogelijk!) of die vraagt om een uittreksel uit de basisregistratie, kan straks bij iedere gemeente terecht.

Welke gegevens?

In de BRP worden algemene basisgegevens opgenomen. Er worden geen gegevens opgenomen over  godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of gezondheid.

De gegevensset van de GBA wordt uitgebreid met een aantal gegevens die nu in andere registers zijn vermeld. In de BRP kunnen gegevens worden opgenomen over:

* de burgerlijke staat (zoals geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, kinderen, overlijden)

* curatele

* het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend (indien een aantekening is opgenomen)

* de nationaliteit

* het verblijfsrecht van de vreemdeling

* de bijhoudingsgemeente, het adres in die gemeente, het verblijf in en het vertrek uit Nederland

* het burgerservicenummer van de ingeschrevene en gerelateerde personen (zoals ouders en kinderen)

* het gebruik van de geslachtsnaam van de (ex-) echtgenoot of geregistreerde partner

* de kiesgerechtigdheid in verband met de uitvoering van de Kieswet

Adres

In de wet BRP is opgenomen wat onder een adres wordt verstaan:

* het woonadres: 1. het adres waar betrokkene woont, […] of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; 2. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;

* het briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

* het adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan, of bij verblijf in een instelling of om veiligheidsredenen, het briefadres.

Aangifte woonadres en briefadres

In art. 2.39 Wet BRP is bepaald:

1. De ingezetene die zijn adres wijzigt doet hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

2. Hij doet niet eerder aangifte dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging. Hij doet in de aangifte mededeling van de datum van adreswijziging en van de gegevens over het nieuwe en het vorige adres.

3. Indien een ingezetene geen woonadres heeft, kiest hij een briefadres. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.

De bestuurlijke boete

De strafbaarstelling in de Wet GBA bij het niet nakomen van verplichtingen tot het verstrekken van informatie wordt in de Wet BRP gehandhaafd. Dit betreft verplichtingen zoals aangifte van geboorte, identificatieverplichting en verstrekken van informatie door bedrijven.

Daarnaast wordt de bestuurlijke boete geïntroduceerd.

Het college van B&W kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 325,- bij overtreding van de verplichting tot aangifte van (juiste) adresgegevens bij verhuizing, vestiging in Nederland, enz.

De boete kan ook worden opgelegd aan degene die bewust toelaat dat een andere persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding bestaat soms het misverstand dat van een verhuizing pas melding kan of moet worden gemaakt als het huwelijk is ontbonden. Dat is niet juist! Per datum dat feitelijk elders wordt gewoond, dient de adreswijziging te worden doorgegeven. Aangifte is mogelijk van 4 weken ervoor tot 5 dagen erna. Overigens bestaat bij de aangifte vaak ook een belang in verband met het verkrijgen van toeslagen en/of fiscale voordelen.

Bij een echtscheiding kunnen zich in de praktijk enkele problemen voordoen.

Weigering tot uitschrijving van het gezamenlijke adres

Het komt voor dat een van de partners naar elders vertrekt, maar weigert om zich uit te schrijven van het oude adres. Degene die in de woning achterblijft kan daardoor geen bijstandsuitkering aanvragen, geen kindgebonden budget en geen huur- en zorgtoeslag. In dat geval is het mogelijk om de gemeente te verzoeken een onderzoek te verrichten en de gemeente is verplicht om aan de verzoek gevolg te geven. Het vooruitzicht van een mogelijke boete voor de vertrekker op grond van de BRP zal eraan bijdragen dat uitschrijving van het oude adres plaatsvindt, eventueel voorlopig met opgave van een briefadres.

Geheim adres

In geval van huiselijk geweld of andere narigheid kan het van belang zijn dat het adres van de vertrekker niet bekend wordt. De Wet BRP biedt net als de wet GBA de mogelijkheid om op de persoonslijst een aantekening te laten plaatsen omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden. In afwijking hiervan verstrekt het college van B&W de gegevens toch, indien de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Als het opnemen van een woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is, kan de betrokkene in plaats van zijn woonadres een briefadres kiezen.

Vakantiepark

Sommige mensen zouden maar wat graag een adres opgeven, maar zij kunnen geen woonruimte vinden. Met name bij een echtscheiding is dit een groot probleem. Het komt steeds vaker voor dat dan een noodoplossing wordt gevonden door (soms met de kinderen) in een chalet op een vakantiepark te verblijven en het adres van een vriend of familielid op te geven als woonadres.

In de nieuwe wet bestaat daarbij het risico op een flinke boete, zowel voor de bewoner van het chalet als voor degene die zijn adres ter beschikking stelt.

Hiermee gaat de Wet BRP te ver. Zo lang de naoorlogse woningnood nog steeds bestaat en de overheid niet in staat is om al haar burgers huisvesting te bieden, geeft het geen pas om in een dergelijk geval handhavend op te treden. De gemeente kan een boete geven, maar is hiertoe niet verplicht. Het is dan ook te hopen dat dit achterwege blijft in dit soort noodsituaties.

 

Bron:  http://www.dejongmoons.nl/blog

MfN registermediator